kesowo kesowo bip
 
 
print

2015-11-24 11:10:44

Zasady zachowania się ludności o po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji


Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jej prowadzenie może mieć miejsce w różnych stadiach zdarzeń niebezpiecznych. W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego np. pożaru, wybuchu lub innego  miejscowego zagrożenia.

 Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona z terenów i obiektów w przypadku zbliżającego się    zagrożenia, np. powodzi lub groźby prowadzenia działań militarnych.

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia.     Pierwszeństwo ewakuacji obejmuje: matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, podopiecznych opieki społecznej itp.

Z uwagi na rodzaj i skalę zagrożenia możemy wyróżnić ewakuację I, II i III stopnia.

Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczaniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów, miejsc, w których wystąpiło nagłe nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie, poza sferę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. Organizuje się ja na polecenie Wójta lub osoby kierującej akcją ratunkową.

Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczaniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia.

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczaniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Samoewakuacja polega na przemieszczaniu się ludności z rejonów, w których może wystąpić  lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest w oparciu o własne możliwości ( transportowe, zakwaterowanie itd.).

Powiadomienie ludności o ewakuacji następuje w formie komunikatu, ogłoszonego w sposób zwyczajowo przyjęty, w środkach masowego przekazu (lokalne radio i telewizja), w postaci obwieszczeń, ulotek itp.

Organizacja ewakuacji odbywa się w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Kraju i mienia na wypadek masowego zagrożenia, „Gminnego plany ewakuacji II stopnia” i „Planu ewakuacji ( przyjęcia) ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”.

Po powiadomieniu o ewakuacji mieszkańcy powinni przygotować się do opuszczenia rejonu zagrożonego. Należy zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, rzeczy osobiste, podręczna apteczkę oraz żywność na trzy dni. Bagaż powinien być spakowany w sposób umożliwiający łatwe jego przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg na osobę dorosłą. Opuszczone mieszkanie należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez wyłączenie gazu, światła, wygaszenie pieców, dokładne zamknięcie drzwi i okien. Wskazane jest pozostawienie osobom zabezpieczającym domy i mieszkania adresu pobytu w planowanym miejscu po ewakuacji. Po takim przygotowaniu należy udać się do wyznaczonych miejsc rozmieszczenia zespołów ewidencyjno- informacyjnych i zespołów zbiórek. Rodzice (opiekunowie) powinni włożyć do kieszeni dzieci kartkę z informacją na temat imienia i nazwiska dziecka, rodziców oraz adresu zamieszkania, telef. kontaktowego, w miarę możliwości informację o grupie krwi ni ewentualnych przewlekłych schorzeniach. Osoby opuszczające rejony zagrożone własnymi środkami transportu udają się bezpośrednio do miejsc zakwaterowania.

Informacje o artykule

Autor: Anna Pogorzelczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 24.11.2015 10:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2327

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI