kesowo kesowo bip
 
 
print

2016-01-04 10:28:03

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim.


Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 


Podstawa prawna: Ustawa z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)

Art. 4.
1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa wustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik BPP-HARMONOGRAM (2).doc 2016-01-04 10:30:45 Urowski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Powiat Tucholski
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 04.01.2016 09:28
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2016 09:30
Liczba wyświetleń: 736

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim. 04.01.2016 09:30 Grzegorz Urowski
2 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim. 04.01.2016 09:29 Grzegorz Urowski
3 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim. 04.01.2016 09:28 Grzegorz Urowski
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI