kesowo kesowo bip
 
 
print

2012-12-05 08:16:50

Gdzie szukać pomocy


NARKOTYKI- NARKOMANIA

Ogólnopolski Telefon Zaufania

0801 199 99

 

czynny codziennie od  godz. 16.00 do 21.00

Całkowity koszt połączenia wynosi 0,35zł 


NARKOMANIA –POMOC RODZINIE

POGOTOWIE MAKOWE

0801 10 96 96

 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 19.00

w soboty od godz. 11.00- 15.00

Całkowity koszt połączenia wynosi 0,35 zł 


ZATRZYMAĆ  PRZEMOC

Anonimowa Bezpłatna Infolinia

KOMENDY Stołecznej Policji

0800 120  148

 

czynny codziennie całą dobę

Linia bezpłatna 


KORAN

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE

RUCH ANTYNARKOTYKOWY 

0800  120  289

 

Informacja skierowująca i pomoc

Czynne od 10.00 do 17.00

Informacje o artykule

Autor: Anna Pogorzelczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 05.12.2012 07:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4486

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-12-05 08:15:30

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO ?


Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd.
Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r Nr. 70, poz. 473 z późn. zm).

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje :

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie
Prokurator
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie przyjmuje wnioski o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Kęsowo.
 GKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione. 
  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku pokój Nr.13, piętro, w godz. 7:30 – 15:30 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym) lub przesłane pocztą na adres Urząd Gminy w Kęsowie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Główna 11 89-506 Kęsowo. Wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po poradę oraz uzyskanie pomocy w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją choroba alkoholową: 

powodują rozkład życia rodzinnego,
powodują demoralizację nieletnich,
systematycznie zakłócają spokój lub porządek? publiczny,
uchylają się od pracy
 Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. 

Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.

Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem .

1. Osoba chce podjąć leczenie.
To wariant najbardziej optymistyczny, bo dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne.
Osoba, która dowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłoszenia się na posiedzenie komisji ( zazwyczaj raz na 2-3 miesiące) z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię.
Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

2. Osoba wezwana przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem zemsty partnera” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.
W takiej sytuacji zawsze kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa Gmina).Wynik badania jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana.
Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje się ją do leczenia. W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji).
Jeżeli – mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie – osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

3. Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.
Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoby, odmawia ona przed Komisją podjęcia leczenia;
wtedy gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie,
Komisja również kieruje sprawę do Sądu – Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszania kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi:
do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwanie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę);
w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak zgodnie z przepisami prawa nazywa się osobę, co do której złożony został wniosek do Sądu).
 Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych przed Komisją ), to Sąd kieruje taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania dowodów itp. 

Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozprawy ).
Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).
 Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego posługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. 

Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik WNIOSEK o podjęcie czynności zobowiązujących do leczenia odwykowego.docx 2015-02-26 14:50:51 Urowski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Anna Pogorzelczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 05.12.2012 07:15
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2012 07:17
Liczba wyświetleń: 4483

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO ? 05.12.2012 07:15 Grzegorz Urowski
print

2010-05-26 11:39:56

„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy


Doświadczasz przemocy domowej i szukasz  wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer

 

0 801 12 00 02

 

by skontaktować  się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od działań przemocowych. 


Można korzystać  również z porad konsultantów bezpłatnego Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia” o zasięgu wojewódzkim - czynny codziennie w godz. 17.oo – 21.oo - numer

 

0 800 154 030  


„Niebieska Linia” już od 15 lat działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z pomocy specjalistów dyżurujących przy telefonie  korzysta ponad 10 tys. osób rocznie.  Telefoniści „Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad 150 tysięcy konsultacji.


Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci.  Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą lub na dziecko. 


Według badań  co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%) doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2008 roku  wykazało, że zdecydowana większość (ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek z alkoholem. 


Na terenie gminy Kęsowo, jeśli doświadczyłeś przemocy lub byłeś świadkiem przemocy, jest również możliwość zgłaszania  tego faktu. Można o tym informować Policję na alarmowy numer telefonu,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - telefon 52 3344133 ( w godz. pracy. Można zgłaszać się również do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 0 52 3344091 (w godz. pracy).  

Informacje o artykule

Autor: Anna Pogorzelczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 26.05.2010 10:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5396

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI