kesowo kesowo bip
 
 

2012-01-09 10:45:57

Uchwała Nr XIII/80/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2012 rok więcej...

2012-01-09 10:44:01

Uchwała Nr XIII/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2012" więcej...

2012-01-09 10:38:51

Uchwała Nr XIII/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin więcej...

2012-01-09 10:36:52

Uchwała Nr XIII/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: utworzenia Straży Międzygminnej więcej...

2012-01-09 10:34:30

Uchwała Nr XIII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego ośrodka zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze więcej...

2012-01-09 10:31:28

Uchwała Nr XIII/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-01-09 10:25:59

Uchwała Nr XIII/74/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-01-09 10:07:45

Uchwała Nr XIII/73/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2022 więcej...

2012-01-09 09:53:07

Uchwała Nr XIII/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2012-01-09 09:44:37

Uchwała Nr XIII/71/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji więcej...

2012-01-04 14:29:31

Uchwała Nr XII/70/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2012-01-04 14:28:09

Uchwała Nr XII/69/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na 2011 r." więcej...

2012-01-04 14:26:21

Uchwała Nr XII/68/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kęsowo projektu "Nowoczesne Urzędy Gmin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki więcej...

2012-01-04 14:25:39

Uchwała Nr XII/67/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Kęsowo więcej...

2012-01-04 14:11:41

Uchwała Nr XII/66/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2012-01-04 14:10:35

Uchwała Nr XII/65/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych więcej...

2012-01-04 13:30:02

Uchwała Nr XII/64/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2012-01-04 13:27:39

Uchwała Nr XII/63/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2012-01-04 12:56:44

Uchwała Nr XII/62/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2012 więcej...

2012-01-04 12:53:44

Uchwała Nr XII/61/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2012-01-04 12:51:50

Uchwała Nr XII/60/2011 dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie: uchwalenia programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu więcej...

2011-11-09 12:43:58

Uchwała Nr XI/59/2011 dnia 4 października 2011 roku


w sprawie: przyjęcia Statutu Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2011-11-09 12:41:37

Uchwała Nr XI/58/2011 dnia 4 października 2011 roku


w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję w latach 2012-2015 więcej...

2011-11-09 12:38:42

Uchwała Nr XI/57/2011 dnia 4 października 2011 roku


w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych więcej...

2011-11-09 12:36:04

Uchwała Nr XI/56/2011 dnia 4 października 2011 roku


w sprawie: przyjęcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kęsowo oraz Gminą Gostycyn w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej więcej...

2011-11-09 12:34:17

Uchwała Nr XI/55/2011 dnia 4 października 2011 roku


w sprawie:zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2022 więcej...

2011-11-09 11:56:23

Uchwała Nr XI/54/2011 dnia 4 października 2011 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2011-11-09 11:24:26

Uchwała Nr XI/53/2011 dnia 4 października 2011 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych na 1013 C Sławęcin-Wieszczyce, nr 1010 C Wielka Komorza-Żalno-Drożdzienica na odcinku Kęsowo-Tuchółka-Żalno więcej...

2011-11-09 11:21:04

Uchwała Nr X/49/2011 dnia 28 lipca 2011 roku


w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji o informacji o kandydatach na ławników więcej...

2011-11-09 11:19:27

Uchwała Nr X/51/2011 dnia 28 lipca 2011 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Kęsowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2011-11-09 11:15:42

Uchwała Nr X/50/2011 dnia 28 lipca 2011 roku


zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kęsowo" więcej...

2011-11-09 11:00:34

Uchwała Nr IX/48/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2011-11-09 10:35:57

Uchwała Nr X/49/2011 dnia 28 lipca 2011 roku


w sprawie:zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2022 więcej...

2011-07-14 11:24:33

Uchwała Nr IX/47/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kęsowo" więcej...

2011-07-14 11:23:26

Uchwała Nr IX/46/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników więcej...

2011-07-14 11:13:48

Uchwała Nr IX/45/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2010 więcej...

2011-07-14 11:09:12

Uchwała Nr IX/44/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: przyjęcia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kęsowo" więcej...

2011-07-14 11:06:02

Uchwała Nr IX/43/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości, położonej w Piastoszynie i Drożdzienicy, stanowiących minie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2011-07-14 11:03:41

Uchwała Nr IX/42/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych więcej...

2011-07-14 11:01:56

Uchwała Nr IX/41/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania więcej...

2011-07-14 11:00:19

Uchwała Nr IX/40/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2011-07-14 10:57:40

Uchwała Nr IX/379/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok więcej...

2011-07-14 10:56:43

Uchwała Nr IX/38/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 201 rok więcej...

2011-07-14 10:50:36

Uchwała Nr IX/37/2011 dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2022 więcej...

2011-07-14 10:41:18

Uchwała Nr IX/36/2011 dnia 20 maja 2011 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2011-06-03 14:49:16

Uchwała Nr. VIII/35/2011 dnia 19 maja 2011 roku


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu więcej...

2011-06-03 14:48:04

Uchwała Nr. VIII/34/2011 dnia 19 maja 2011 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2022 więcej...

2011-06-03 13:59:35

Uchwała Nr. VIII/33/2011 dnia 19 maja 2011 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2011-04-20 11:45:13

Uchwała Nr. VII/32/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez gminę Kęsowo projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" więcej...

2011-04-20 11:42:27

Uchwała Nr. VII/31/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: powołania członka Komisji Budżetowej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2011-04-20 11:34:59

Uchwała Nr. VII/30/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku więcej...

2011-04-20 10:58:32

Uchwała Nr. VII/29/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2011-04-20 10:51:38

Uchwała Nr. VII/28/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych więcej...

2011-04-20 10:49:38

Uchwała Nr. VII/27/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w spawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu więcej...

2011-04-20 10:45:25

Uchwała Nr. VII/26/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w spawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu więcej...

2011-04-20 10:33:28

Uchwała Nr. VII/25/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2014 więcej...

2011-04-20 10:22:43

Uchwała Nr. VII/24/2011 dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2011-03-29 15:04:26

Uchwała Nr. VI/23/2011 dnia 22 lutego 2011 roku


w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeleńcz więcej...

2011-03-01 14:13:04

Uchwała Nr. V/22/2011 dnia 17 lutego 2011 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2011-03-01 14:10:16

Uchwała Nr. V/21/2011 dnia 17 stycznia 2011 roku


w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kęsowo więcej...

2011-03-01 14:08:05

Uchwała Nr. V/20/2011 dnia 17 stycznia 2011 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli więcej...

2011-03-01 14:06:13

Uchwała Nr. V/19/2011 dnia 17 stycznia 2011 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2014 więcej...

2011-03-01 14:04:58

Uchwała Nr. V/18/2011 dnia 17 stycznia 2011 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

2011-03-01 13:52:33

Uchwała Nr. IV/17/2011 dnia 20 stycznia 2011 roku


w sprawie: zawarcia Porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w Gminie Kęsowo więcej...

2011-03-01 13:51:02

Uchwała Nr. IV/16/2011 dnia 20 stycznia 2011 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2014 więcej...

2011-03-01 13:49:12

Uchwała Nr. IV/15/2011 dnia 20 stycznia 2011 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kęsowo na rok 2011 więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI