kesowo kesowo bip
 
 

2013-01-04 07:49:36

Uchwała Nr XXII/156/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania. więcej...

2013-01-04 07:46:39

Uchwała Nr XXII/155/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: przystąpienia Gminy Kęsowo do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych więcej...

2013-01-04 07:45:47

Uchwała Nr XXII/154/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2013 rok. więcej...

2013-01-04 07:44:36

Uchwała Nr XXII/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowow na rok 2013". więcej...

2013-01-03 15:17:09

Uchwała Nr XXII/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określa rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania więcej...

2013-01-03 15:14:52

Uchwała Nr XXII/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: wystąpienia Gminy Kęsowo ze stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" więcej...

2013-01-03 15:13:00

Uchwała Nr XXII/150/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: ustalenia wysokości diet sołtysów więcej...

2013-01-03 15:09:36

Uchwała Nr XXII/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opóźnienia zbiorników bezodpływowych i transortu nieczystości płynnych na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-01-03 15:06:58

Uchwała Nr XXII/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-01-03 15:04:19

Uchwała Nr XXII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo więcej...

2013-01-03 15:01:43

Uchwała Nr XXII/146/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej...

2013-01-03 14:58:56

Uchwała Nr XXII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. więcej...

2013-01-03 14:56:37

Uchwała Nr XXII/144/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-01-03 14:48:51

Uchwała Nr XXII/143/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2013-01-03 14:43:26

Uchwała Nr XXII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-01-03 14:42:37

Uchwała Nr XXII/141/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2013-01-03 14:39:05

Uchwała Nr XXII/140/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-12-03 14:04:50

Uchwała Nr XXI/139/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drożdzienica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo, Tuchółka, Wieszczyce, Żalno więcej...

2012-12-03 13:47:59

Uchwała Nr XXI/138/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: uchwalenia programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu więcej...

2012-12-03 13:45:08

Uchwała Nr XXI/137/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej w drodze przetargu więcej...

2012-12-03 13:43:40

Uchwała Nr XXI/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego więcej...

2012-12-03 13:42:47

Uchwała Nr XXI/135/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania. więcej...

2012-12-03 13:39:57

Uchwała Nr XXI/134/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2012-12-03 13:38:03

Uchwała Nr XXI/133/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2012-12-03 13:37:14

Uchwała Nr XXI/132/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów. więcej...

2012-12-03 13:34:28

Uchwała Nr XXI/130/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-12-03 13:21:16

Uchwała Nr XXI/130/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-11-06 11:46:49

Uchwała Nr XX/129/2012 z dnia 30 października 2012 roku


w sprawie: przyjęcia "Gminnego programu zapobiegowania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęsowo" więcej...

2012-11-06 11:39:52

Uchwała Nr XX/128/2012 z dnia 30 października 2012 roku


w sprawie: aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kęsowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kęsowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 więcej...

2012-11-06 11:25:03

Uchwała Nr XX/127/2012 z dnia 30 października 2012 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej więcej...

2012-11-06 11:22:47

Uchwała Nr XX/126/2012 z dnia 30 października 2012 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu więcej...

2012-11-06 11:06:57

Uchwała Nr XX/125/2012 z dnia 30 października 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-11-06 10:31:20

Uchwała Nr XX/124/2012 z dnia 30 października 2012 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-10-04 12:32:15

Uchwała Nr XIX/123/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2012-10-04 12:27:47

Uchwała Nr XIX/122/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową. więcej...

2012-10-04 12:26:49

Uchwała Nr XIX/121/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kęsowo więcej...

2012-10-04 11:41:30

Uchwała Nr XIX/120/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej w drodze przetargu więcej...

2012-10-04 11:27:51

Uchwała Nr XIX/119/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie przyjęcia „Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęsowo” więcej...

2012-10-04 11:26:59

Uchwała Nr XIX/118/2012 z dnia 27 września2012 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2012-10-04 11:26:22

Uchwała Nr XIX/117/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: podziału Gminy Kesowo na okręgi wyborcze więcej...

2012-10-04 11:25:04

Uchwała Nr XIX/116/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: pomocy dla poszkodowanych przez żywioł - trąbę powietrzną więcej...

2012-10-04 11:23:07

Uchwała Nr XIX/115/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo więcej...

2012-10-04 11:21:11

Uchwała Nr XIX/114/2012 z dnia 27 września2012 roku


W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi 1010 C w miejscowości Żalno etap I część 2” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.” więcej...

2012-10-04 11:19:38

Uchwała Nr XIX/113/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-10-04 10:54:32

Uchwała Nr XIX/112/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-10-03 14:23:58

Uchwała Nr XIX/111/2012 z dnia 27 września2012 roku


w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji posterunku poliji w Kęsowie więcej...

2012-09-06 14:22:40

Uchwała Nr XVIII/110/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku


w sprawie: przyjęcia przez Gminę Kęsowo darowizny od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Piastoszynie więcej...

2012-09-06 14:18:56

Uchwała Nr XVIII/107/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku


w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drożdzienica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Obrowo, Pamiętowo, Piastoszyn, Przymuszewo, Tuchółka, Wieszczyce, Żalno więcej...

2012-09-06 14:17:22

Uchwała Nr XVIII/108/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-09-06 14:12:36

Uchwała Nr XVIII/107/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-08-20 14:39:10

Uchwała Nr XVII/106/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku


w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok więcej...

2012-08-20 14:38:02

Uchwała Nr XVII/105/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku


w spawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok więcej...

2012-08-20 14:35:54

Uchwała Nr XVII/104/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-08-20 14:29:19

Uchwała Nr XVII/103/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-05-16 09:16:52

Uchwała Nr XVI/102/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Gminę Kęsowo więcej...

2012-05-16 09:07:54

Uchwała Nr XVI/101/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2011 więcej...

2012-05-16 08:58:05

Uchwała Nr XVI/100/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie za 2011 rok więcej...

2012-05-16 08:53:05

Uchwała Nr XVI/99/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Kęsowo na lata 2012-2014 więcej...

2012-05-16 08:47:28

Uchwała Nr XVI/98/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-05-16 08:39:45

Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-05-16 08:29:50

Uchwała Nr XVI/96/2012 z dnia26 kwietnia 2012 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi więcej...

2012-04-03 11:01:01

Uchwała Nr XV/95/2012 z dnia 20 marca 2012 roku


w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Żalno więcej...

2012-04-03 10:58:56

Uchwała Nr XV/94/2012 z dnia 20 marca 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-04-03 10:55:04

Uchwała Nr XV/93/2012 z dnia 20 marca 2012 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2012-03-08 14:20:08

Uchwała Nr XIV/92/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: powołania komisji doraźnej więcej...

2012-03-08 14:19:23

Uchwała Nr XIV/91/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęsowo więcej...

2012-03-08 14:16:30

Uchwała Nr XIV/90/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2012-03-08 14:13:10

Uchwała Nr XIV/89/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej więcej...

2012-03-08 14:12:02

Uchwała Nr XIV/88/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Żalnie użytkownikowi wieczystemu więcej...

2012-03-08 14:10:26

Uchwała Nr XIV/87/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Kęsowo więcej...

2012-03-08 14:08:53

Uchwała Nr XIV/86/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: przyjęcia"Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęsowo" więcej...

2012-03-08 14:06:32

Uchwała Nr XIV/85/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku więcej...

2012-03-08 14:05:06

Uchwała Nr XIV/84/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2012-03-08 14:03:05

Uchwała Nr XIV/83/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kęsowo więcej...

2012-03-08 14:01:45

Uchwała Nr XIV/82/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2012-03-08 13:59:56

Uchwała Nr XIV/81/2012 z dnia 1 marcia 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI