kesowo kesowo bip
 
 
print

2012-05-25 07:50:06

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kęsowo tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kęsowo od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu i gminy Kęsowo jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Kęsowo na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Rejestr dzia.doc 2012-12-18 08:59:07 Urowski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Gnaciński
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 25.05.2012 06:50
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2012 13:52
Liczba wyświetleń: 4082

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 31.05.2012 11:49 Grzegorz Urowski
2 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 25.05.2012 06:50 Grzegorz Urowski
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI