kesowo kesowo bip
 
 

2016-04-26 11:12:12

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 mrarca 2016 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r. więcej...

2016-03-04 12:58:52

Uchwała Nr XVII/101/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego więcej...

2016-02-03 10:44:32

Uchwała Nr XVI/99/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków więcej...

2016-02-03 10:42:38

Uchwała Nr XVI/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2015-12-31 11:29:00

Uchwała Nr XV/94/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2015-12-31 11:28:31

Uchwała Nr XV/93/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. więcej...

2015-12-31 11:28:02

Uchwała Nr XV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


uchylająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2015-12-31 11:27:19

Uchwała Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kęsowo" więcej...

2015-12-31 11:26:43

Uchwała Nr XV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

2015-12-04 11:30:31

Uchwała Nr XIV/74/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2015-12-04 11:29:40

Uchwała Nr XIV/73/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2015-12-04 11:27:24

Uchwała Nr XIV/80/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości więcej...

2015-12-04 11:24:59

Uchwała Nr XIV/83/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków więcej...

2015-12-04 11:24:14

Uchwała Nr XIV/81/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2015-12-04 11:23:16

Uchwała Nr XIV/79/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości więcej...

2015-12-04 11:21:53

Uchwała Nr XIV/78/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy więcej...

2015-12-04 11:21:17

Uchwała Nr XIV/77/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo. więcej...

2015-12-04 11:20:01

Uchwała Nr XIV/76/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2015-12-04 11:17:25

Uchwała Nr XIV/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2015-09-16 08:05:28

Uchwała Nr XII/65/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Kęsowie. więcej...

2015-09-16 08:04:46

Uchwała Nr XII/62/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. więcej...

2015-06-02 14:15:55

Uchwała Nr IX/47/2014 z dnia 28 maja 2015 roku


zmieniającą uchwałę nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012 roku zmieniającą uchwałę XIII/77/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. Nr 236) więcej...

2015-02-26 15:14:49

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień z podatku od nieruchomości więcej...

2015-02-26 15:14:21

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2015-02-26 15:13:56

Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych więcej...

2015-02-04 08:29:03

Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego więcej...

2015-01-16 14:29:49

Uchwała Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2015. więcej...

2014-11-18 11:19:09

Uchwała Nr XLIX/273/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2014-11-18 11:18:04

Uchwała Nr XLIX/272/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów. więcej...

2014-07-01 09:11:23

Uchwała Nr XLIII/251/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową. więcej...

2014-04-14 09:12:04

Uchwała Nr XXXIX/237/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. więcej...

2014-03-06 11:17:29

Uchwała Nr XXXVII/229/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku


w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Kęsowo więcej...

2014-01-31 15:25:28

Uchwała Nr XXXVI/221/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. więcej...

2013-12-30 10:17:07

Uchwała Nr XXXV/215/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2013-11-28 14:40:02

Uchwała Nr XXXIV/212/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2013-11-28 14:38:18

Uchwała Nr XXXIV/211/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2013-11-28 14:36:51

Uchwała Nr XXXIV/210/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów. więcej...

2013-10-28 14:52:03

Uchwała Nr XXXIII/206/2013 z dnia 24 października 2013 roku


w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2013-06-21 12:59:52

Uchwała Nr XXIX/191/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych więcej...

2013-06-03 07:47:31

Uchwała Nr XXVIII/185/2013 z dnia 23 maja 2013 roku


w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-05-13 10:37:10

Uchwała Nr XXVII/181/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo. więcej...

2013-05-13 10:36:40

Uchwała Nr XXVII/180/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. więcej...

2013-05-13 10:26:55

Uchwała Nr XXVI/177/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania więcej...

2013-05-13 10:26:17

Uchwała Nr XXVI/176/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej...

2013-05-13 10:25:38

Uchwała Nr XXVI/175/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-03-06 14:22:17

Uchwała Nr XXV/167/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2013-01-22 12:18:27

Uchwała Nr XXIII/161/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2013-01-22 12:17:37

Uchwała Nr XXIII/160/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2013-01-10 08:40:31

Uchwała Nr XXII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-01-08 09:30:33

Uchwała Nr XXII/156/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania więcej...

2013-01-08 09:28:35

Uchwała Nr XXII/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określa rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania więcej...

2013-01-08 09:27:31

Uchwała Nr XXII/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opóźnienia zbiorników bezodpływowych i transortu nieczystości płynnych na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-01-08 09:25:38

Uchwała Nr XXII/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-01-08 09:25:06

Uchwała Nr XXII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo więcej...

2013-01-08 09:22:12

Uchwała Nr XXII/146/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej...

2013-01-08 09:20:58

Uchwała Nr XXII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. więcej...

2013-01-08 09:19:39

Uchwała Nr XXII/144/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2012-12-27 13:33:24

uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r.


w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania. więcej...

2012-12-27 13:32:35

uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r.


w sprawie określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2012-12-27 13:31:05

uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r.


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2012-12-27 13:30:05

uchwała nr Nr XXI/132/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów. więcej...

2012-12-27 13:28:45

uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej więcej...

2012-12-27 13:27:59

uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r.


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową. więcej...

2012-12-27 13:27:06

uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2012-12-27 13:26:14

uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r.


w sprawie podziału Gminy Kęsowo na okręgi wyborcze więcej...

2012-12-27 13:23:08

uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012r.


w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Żalno więcej...

2012-12-27 13:21:12

uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 1 marca 2012r


zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęsowo. więcej...

2012-12-27 13:20:23

uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie: utworzenia Straży Międzygminnej więcej...

2012-12-27 13:19:10

uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych więcej...

2012-12-27 13:18:06

uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kęsowo więcej...

2012-12-27 13:16:42

uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lutego 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI