kesowo kesowo bip
 
 

2014-01-03 09:52:58

Uchwała Nr XXXV/218/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie nadania imienia księdza kanonika Józefa Swobodzińskiego Zespołowi Szkół w Kęsowie więcej...

2014-01-03 09:51:00

Uchwała Nr XXXV/217/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2014" więcej...

2014-01-03 09:38:58

Uchwała Nr XXXV/216/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-01-03 09:10:06

Uchwała Nr XXXV/214/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2014-01-03 09:06:37

Uchwała Nr XXXV/213/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-12-30 10:21:51

Uchwała Nr XXXV/215/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2013-12-04 09:23:55

Uchwała Nr XXXIV/212/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2013-12-04 09:20:49

Uchwała Nr XXXIV/211/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2013-12-04 09:18:37

Uchwała Nr XXXIV/210/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów. więcej...

2013-12-04 09:17:28

Uchwała Nr XXXIV/209/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2013-12-04 09:16:44

Uchwała Nr XXXIV/208/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-10-31 09:14:24

Uchwała Nr XXXIII/205/2013 z dnia 24 października 2013 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2013-10-31 09:12:57

Uchwała Nr XXXIII/204/2013 z dnia 24 października 2013 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-10-28 14:50:20

Uchwała Nr XXXIII/206/2013 z dnia 24 października 2013 roku


ws prawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2013-09-25 10:00:05

Uchwała Nr XXXII/203/2013 z dnia 23 września 2013 roku


w sprawie: zatwierdzenia zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2013-09-25 09:49:02

Uchwała Nr XXXII/202/2013 z dnia 23 września 2013 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2013-09-25 09:48:09

Uchwała Nr XXXII/201/2013 z dnia 23 września 2013 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-09-18 10:49:51

Uchwała Nr XXXI/200/2013 z dnia 12 września 2013 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania "Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Droździenica. Etap II" więcej...

2013-09-18 10:42:45

Uchwała Nr XXXI/199/2013 z dnia 12 września 2013 roku


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 więcej...

2013-09-18 10:41:48

Uchwała Nr XXXI/198/2013 z dnia 12 września 2013 roku


w sprawie: określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Kęsowo więcej...

2013-09-18 10:36:25

Uchwała Nr XXXI/197/2013 z dnia 12 września 2013 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2013-09-18 10:34:12

Uchwała Nr XXXI/196/2013 z dnia 12 września 2013 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-09-10 13:45:50

Uchwała Nr XXX/195/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2013-09-10 13:44:31

Uchwała Nr XXX/194/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2013-06-21 12:51:39

Uchwała Nr XXIX/193/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: uzgodnienia uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego więcej...

2013-06-21 12:50:25

Uchwała Nr XXIX/192/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: wskazania przedstawiciela Gminy Kęsowo do Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego więcej...

2013-06-21 12:46:02

Uchwała Nr XXIX/191/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych więcej...

2013-06-21 12:42:24

Uchwała Nr XXIX/190/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu więcej...

2013-06-21 12:38:06

Uchwała Nr XXIX/189/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2012 więcej...

2013-06-21 12:35:23

Uchwała Nr XXIX/188/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok więcej...

2013-06-21 12:32:54

Uchwała Nr XXIX/187/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 więcej...

2013-06-03 08:03:14

Uchwała Nr XXVIII/186/2013 z dnia 23 maja 2013 roku


w sprawie bezpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące grunt zajęty przez wody płynące więcej...

2013-06-03 07:45:41

Uchwała Nr XXVIII/184/2013 z dnia 23 maja 2013 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie za 2012 rok więcej...

2013-05-29 15:32:27

Uchwała Nr XXVIII/185/2013 z dnia 23 maja 2013 roku


w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-05-29 15:26:30

Uchwała Nr XXVIII/183/2013 z dnia 23 maja 2013 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2013-05-29 15:23:40

Uchwała Nr XXVIII/182/2013 z dnia 23 maja 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu dminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-05-13 10:35:47

Uchwała Nr XXVII/181/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Kęsowo. więcej...

2013-05-13 10:34:59

Uchwała Nr XXVII/180/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. więcej...

2013-05-13 10:33:50

Uchwała Nr XXVII/179/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2012 więcej...

2013-05-13 10:28:33

Uchwała Nr XXVII/178/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu dminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-03-27 15:00:29

Uchwała Nr XXVI/177/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również trybu ich pobierania więcej...

2013-03-27 14:58:30

Uchwała Nr XXVI/176/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej...

2013-03-27 14:51:06

Uchwała Nr XXVI/175/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-03-27 14:26:33

Uchwała Nr XXVI/174/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie przyjęcia "Planu sieci dróg gminnych w gminie Kęsowo na lata 2013-2017" więcej...

2013-03-27 14:09:57

Uchwała Nr XXVI/173/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2013-2018 więcej...

2013-03-27 14:07:14

Uchwała Nr XXVI/172/2013 z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu dminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-03-06 14:20:11

Uchwała Nr XXV/171/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kęsowo więcej...

2013-03-06 14:18:25

Uchwała Nr XXV/170/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2013-03-06 14:17:01

Uchwała Nr XXV/169/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku


w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego więcej...

2013-03-06 14:15:09

Uchwała Nr XXV/168/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku


w sprawie uchylenia niektórych przepisów uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2013-03-06 14:14:01

Uchwała Nr XXV/167/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2013-03-06 13:58:15

Uchwała Nr XXV/166/2013 z dnia 28 lutego 2013 rokuu


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 z dnia 28 lutego 2013 r. więcej...

2013-03-06 13:45:54

Uchwała Nr XXV/165/2013 z dnia 28 lutego 2013 rokuu


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-03-06 13:36:32

Uchwała Nr XXIV/164/2013 z dnia 30 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2013-03-06 13:34:47

Uchwała Nr XXIV/163/2013 z dnia 30 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-01-21 10:48:40

Uchwała Nr XXIII/162/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2013-01-21 10:35:34

Uchwała Nr XXIII/161/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2013-01-21 10:34:43

Uchwała Nr XXIII/160/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: Szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2013-01-21 10:32:17

Uchwała Nr XXIII/159/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2012-2022 więcej...

2013-01-21 10:21:32

Uchwała Nr XXIII/158/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2013 więcej...

2013-01-21 10:06:19

Uchwała Nr XXIII/157/2013 z dnia 17 stycznia 2013 rokuu


w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI