kesowo kesowo bip
 
 

2014-01-14 15:04:18

Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2013 r.


w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2014-01-14 15:01:01

Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2013 r.


w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2014-01-14 14:59:11

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2013 r.


w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2014-01-14 14:54:21

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r więcej...

2014-01-03 10:10:22

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2013 r.


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie więcej...

2014-01-03 10:08:15

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 grudnia 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2014-01-03 10:07:00

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 listopada 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2014-01-03 10:04:51

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 listopada 2013 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia procedury ustalającej zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących realizacji Projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Kęsowo" - Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. więcej...

2013-11-27 08:34:13

Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 listopada 2013 r.


w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach więcej...

2013-11-27 08:31:37

Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 listopada 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-11-25 10:10:13

Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2013-11-25 10:07:33

Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 listopada 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury w Piastoszynie" więcej...

2013-11-25 08:31:28

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 listopada 2013 r.


w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do naboru beneficjentów ostatecznych z listy rezerwowej do realizacji projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8.; społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion więcej...

2013-11-25 08:28:38

Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 października 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-11-25 08:26:21

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 października 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Przymuszewie" więcej...

2013-11-25 08:19:49

Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 października 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:"Budowa boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury w Piastoszynie" więcej...

2013-11-22 14:06:57

Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 października 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno" "Budowa pieszo-jezdni - jezioro Tuchółka" "Budowa pieszo - jezdni - jezioro Kęsowo" "Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - prawa strona" "Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - lewa strona" "Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Żalno" "Przebudowa i rozbudowa amfiteatru przy jeziorze Kęsowo" więcej...

2013-11-22 14:02:54

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 października 2013 r.


w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Przymuszewo więcej...

2013-10-10 14:19:56

Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Przebudowa i rozbudowa amfiteatru przy jeziorze Kęsowo więcej...

2013-10-10 14:19:11

Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2013 r.


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2013-10-10 13:58:39

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-10-10 13:56:45

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno -Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - prawa strona więcej...

2013-09-26 14:03:45

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 września 2013 r.


w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2014 rok. więcej...

2013-09-23 10:51:28

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 września 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-09-23 10:46:53

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 września 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej - ulica Karpacka więcej...

2013-09-23 10:44:21

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 września 2013 r.


w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego więcej...

2013-09-23 10:42:06

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-08-30 08:42:41

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 sierpnia 2013 r.


w sprawie zasad zagospodarowania oraz dalszego wykorzystania przez Gminę Kęsowo nieruchomości o charakterze i przeznaczeniu sportowym więcej...

2013-08-30 08:41:06

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 sierpnia 2013 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 Gminy Kęsowo oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2013-08-30 08:38:36

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 sierpnia 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Słonecznej, Dębowej i Zaułek więcej...

2013-08-30 08:19:05

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 lipca 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-08-30 08:17:43

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 lipca 2013 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2013-08-30 08:11:22

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lipca 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-08-30 08:09:43

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 lipca 2013 r.


w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w sprawie dodatków mieszkaniowych więcej...

2013-08-30 08:06:45

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 lipca 2013 r.


zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo NR 3/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku więcej...

2013-08-30 08:05:00

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 lipca 2013 r.


w sprawie: korekty błędów w Uchwale Rady Gminy Kęsowo NR XXIX/189/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. więcej...

2013-08-30 08:00:46

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 czerwca 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-06-17 14:58:06

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 czerwca 2013 r.


w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego więcej...

2013-06-17 14:56:23

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 maja 2013 r.


w sprawie: powołania Komisji do rztrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - referent w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2013-06-17 14:53:38

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 maja 2013 r.


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza konkurs na stanowisko pracy - referent w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2013-06-17 14:52:27

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 maja 2013 r.


w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2013-06-05 13:55:04

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 czerwca 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-06-05 13:46:42

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 maja 2013 r.


w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kęsowie oraz Straży Gminnej w Kęsowie. więcej...

2013-06-05 13:45:03

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 maja 2013 r.


w sprawie: opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) więcej...

2013-06-05 13:42:42

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo." więcej...

2013-05-08 12:20:42

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-05-08 12:19:15

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 kwietnia 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-04-17 14:25:56

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 kwietnia 2013 r.


w sprawie: wprowadzenia procedury badania satysfakcji klienów z obsługi w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2013-04-17 14:24:28

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 kwietnia 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-04-17 14:19:41

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 kwietnia 2013 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń w obiektach komunalnych więcej...

2013-04-17 14:17:34

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 kwietnia 2013 r.


w sprawie zmiany stawki opłaty za dostarczone ciepło do lokali mieszkaniowych w obiektach komunalnych więcej...

2013-04-05 09:32:06

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 marca 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego dla mieszkańców Gminy Kesowo na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęsowo więcej...

2013-04-05 09:31:43

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 marca 2013 r.


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2013-2022 więcej...

2013-04-05 09:15:05

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 marca 2013 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 r. więcej...

2013-04-05 09:11:15

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 marca 2013 r.


w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2013-04-05 09:08:47

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 marca 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r. więcej...

2013-03-07 14:07:58

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 marca 2013 r.


w sprwie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu pn. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żalna z siedzia w Żalnie, przy ul. Pamięci Narodowej 18/1 więcej...

2013-03-07 14:06:25

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 marca 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kęsowie" więcej...

2013-03-06 14:55:21

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 marca 2013 r.


w sprawie zmian do regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kęsowo więcej...

2013-03-06 14:54:07

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie: powołania Komisji do roztrzygnięcia ofert na stanowsko pracy - aplikanta w Strży Gminnej w Kęsowie więcej...

2013-03-06 14:50:35

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 lutego 2013 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żalnie" więcej...

2013-03-06 14:45:20

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 lutego 2013 r.


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkutrsowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert w następujących sferach: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki więcej...

2013-03-06 14:42:41

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 stycznia 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie i Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie" więcej...

2013-03-06 14:40:17

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 stycznia 2013 r.


w sprawie ustalenia kosztów za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych więcej...

2013-03-06 14:37:37

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 stycznia 2013 r.


w sprawie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu pn. Ludowy Klub Sportowy w Kęsowie z siedzibą w Kęsowie, ul. Szkolna 11 więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI