kesowo kesowo bip
 
 

2016-01-12 12:02:30

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2016-01-12 12:01:38

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


uchylające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w Straży Gminnej. więcej...

2016-01-12 12:00:30

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


uchylające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Kęsowie. więcej...

2016-01-12 11:59:30

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. więcej...

2016-01-12 11:57:01

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń w obiektach komunalnych więcej...

2016-01-12 11:55:57

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2016-01-12 11:55:14

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2016 roku więcej...

2016-01-12 11:53:53

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. więcej...

2016-01-12 11:52:40

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2015 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego więcej...

2016-01-12 11:25:38

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia zasad użyczenia, przekazania, wynajmu oraz wydzierżawienia Parku Dworskiego w Kęsowie więcej...

2016-01-12 11:22:09

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2015 r.


w sprawie: powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2016-01-12 11:20:51

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 grudnia 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-12-03 14:17:54

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-12-03 14:17:13

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie określenia zasad prowadzenia zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przeznaczonego sołectwu do korzystania więcej...

2015-12-03 14:15:46

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. więcej...

2015-11-19 13:55:04

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kęsowo na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kęsowo na lata 2016-2024 więcej...

2015-11-19 13:47:27

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 listopada 2015 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kęsowo w związku z obniżeniem wymiaru pracy w okresie rozliczeniowym więcej...

2015-11-19 13:43:59

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 listopada 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-11-19 13:41:45

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 listopada 2015 r.


w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Gminy Kęsowo dokonujących czynności kontrolnych więcej...

2015-11-06 14:34:25

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w obiektach komunalnych. więcej...

2015-10-20 14:11:28

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 października 2015 r.


w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Kęsowo wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku więcej...

2015-10-20 14:09:52

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 października 2015 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji Nr 1 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Kęsowo wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku więcej...

2015-10-20 14:08:13

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 października 2015 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. więcej...

2015-10-12 15:15:46

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 października 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2015-10-12 15:14:24

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 października 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-10-09 15:11:55

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 8 października 2015 r.


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku więcej...

2015-10-09 15:09:21

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 października 2015 r.


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2015-10-09 15:08:40

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 października 2015 r.


w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej przy Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2015-10-09 15:06:51

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-10-09 15:05:52

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 września 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowa dwóch budynków gospodarczych i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bralewnica więcej...

2015-09-22 12:20:16

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 września 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kęsowo w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" więcej...

2015-09-11 12:35:41

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 września 2015 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. więcej...

2015-09-11 12:33:29

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 sierpnia 2015 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 Gminy Kęsowo oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. więcej...

2015-08-24 13:44:47

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ds. referendum więcej...

2015-08-24 13:43:12

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 sierpnia 2015 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kęsowo na 2016 rok więcej...

2015-08-24 13:41:55

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-08-24 13:41:21

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 sierpnia 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-08-17 09:33:07

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 sierpnia 2015 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2015-08-17 09:31:29

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania Komisji do szacowania i likwidacji szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi z 12 sierpnia 2015 r. więcej...

2015-08-17 08:31:42

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. więcej...

2015-08-17 08:30:38

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym więcej...

2015-08-17 08:28:42

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 sierpnia 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-08-03 15:00:49

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 lipca 2015 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej...

2015-07-06 08:36:47

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2015 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-07-06 08:34:36

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-07-06 08:33:32

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 czerwca 2015 r.


w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - referenta w referacie finasowym w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2015-06-18 14:51:21

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 czerwca 2015 r.


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza konkurs na stanowisko pracy - referent w referacie finasowym w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2015-06-18 14:50:20

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 czerwca 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie za rok 2014 więcej...

2015-06-18 14:48:49

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 czerwca 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-06-18 14:47:48

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2015 r.


w sprawie: wdrożenia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kęsowie oraz Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2015-05-22 12:44:14

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 maja 2015 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie więcej...

2015-05-20 13:01:33

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 maja 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-05-18 15:21:33

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2015 r.


w sprawie zmiany składu osobowego komisji powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołowi Szkół im. Ks. Kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie więcej...

2015-05-14 15:07:52

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 maja 2015 r.


w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołowi Szkół im. Ks. Kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie więcej...

2015-05-13 14:46:30

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 maja 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-05-08 13:24:08

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 maja 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-05-06 11:24:56

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 kwietnia 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-05-06 11:23:17

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 kwietnia 2015 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej 010401C Grochowo-Piastoszyn i 010402C Grochowo-Raciąż w miejscowości Grochowo, gmina Kęsowo" więcej...

2015-04-24 14:29:19

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 kwietnia 2015 r.


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku więcej...

2015-04-20 15:05:06

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 kiwtnia 2015 r.


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2015-04-14 13:16:00

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 kiwtnia 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-04-14 13:15:21

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. więcej...

2015-04-14 13:13:51

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-03-31 12:07:50

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2015 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 r. więcej...

2015-03-31 12:05:59

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 marca 2015 r.


w sprawie: powołania Komisji do dokonania brakowania formularzy, które nie zostały wykorzystane do wydania dowodów osobistych do dnia 28.02.2015 r. więcej...

2015-03-17 14:04:50

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 marca 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Socjalnej. więcej...

2015-03-16 11:10:29

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 marca 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-03-12 08:56:45

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 marca 2015 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r. więcej...

2015-03-12 08:55:29

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 lutego 2015 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 grudnia 2012 r. więcej...

2015-03-12 08:54:17

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kęsowo. więcej...

2015-02-12 10:23:03

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców etapu gminnego konkursu plastycznego "Obrona Cywilna Wokół Nas" Edycja 2015 pod hasłem "BEZPIECZEŃSTWO MA PIERWSZEŃSTWO" więcej...

2015-02-12 10:20:41

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 lutego 2015 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. więcej...

2015-02-12 10:19:42

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 stycznia 2015 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2015-01-20 09:15:41

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 stycznia 2015 r.


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkutrsowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert w następujących sferach: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki więcej...

2015-01-20 09:13:44

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 stycznia 2015 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego dla mieszkańców Gminy Kesowo na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęsowo więcej...

2015-01-20 09:11:19

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 stycznia 2015 r.


w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI