kesowo kesowo bip
 
 

2015-12-31 11:24:38

Uchwała Nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kęsowo i na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2015-12-31 11:23:25

Uchwała Nr XV/94/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2015-12-31 11:22:13

Uchwała Nr XV/93/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. więcej...

2015-12-31 11:21:10

Uchwała Nr XV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


uchylająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2015-12-31 11:20:16

Uchwała Nr XV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bralewnica więcej...

2015-12-31 11:19:25

Uchwała Nr XV/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie zmiany "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Kęsowo na lata 2013-2017" więcej...

2015-12-31 11:18:02

Uchwała Nr XV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kęsowo" więcej...

2015-12-31 11:16:59

Uchwała Nr XV/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2016" więcej...

2015-12-31 11:15:59

Uchwała Nr XV/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2016-2024 więcej...

2015-12-31 11:14:46

Uchwała Nr XV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

2015-12-31 11:14:00

Uchwała Nr XV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-12-31 11:13:04

Uchwała Nr XV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-12-03 08:54:40

Uchwała Nr XIV/82/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Kęsowo do realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" więcej...

2015-11-27 14:10:39

Uchwała Nr XIV/83/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków więcej...

2015-11-27 14:09:46

Uchwała Nr XIV/81/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2015-11-27 14:08:45

Uchwała Nr XIV/80/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości więcej...

2015-11-27 14:07:53

Uchwała Nr XIV/79/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości więcej...

2015-11-27 14:06:25

Uchwała Nr XIV/78/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy więcej...

2015-11-27 14:05:27

Uchwała Nr XIV/77/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo. więcej...

2015-11-27 14:04:22

Uchwała Nr XIV/76/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2015-11-27 14:03:45

Uchwała Nr XIV/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2015-11-27 14:03:18

Uchwała Nr XIV/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2015-11-27 14:02:42

Uchwała Nr XIV/74/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2015-11-27 14:02:03

Uchwała Nr XIV/73/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2015-11-27 14:00:34

Uchwała Nr XIV/72/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-11-27 13:59:59

Uchwała Nr XIV/71/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-10-27 10:40:59

Uchwała Nr XIII/70/2015 z dnia 22 października 2015 roku


w sprawie: współpracy ze Stowarzyszeniem Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka" więcej...

2015-10-27 10:38:33

Uchwała Nr XIII/69/2015 z dnia 22 października 2015 roku


w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka" więcej...

2015-10-27 10:37:04

Uchwała Nr XIII/68/2015 z dnia 22 października 2015 roku


w sprawie przystąpienia przez Gminę Kęsowo do realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" więcej...

2015-10-27 10:34:59

Uchwała Nr XIII/67/2015 z dnia 22 października 2015 roku


w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2015-10-27 10:33:10

Uchwała Nr XIII/66/2015 z dnia 22 października 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-09-15 15:29:05

Uchwała Nr XII/65/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Kęsowie. więcej...

2015-09-15 15:28:21

Uchwała Nr XII/64/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2016-2019 więcej...

2015-09-15 15:26:48

Uchwała Nr XII/63/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych więcej...

2015-09-15 15:24:09

Uchwała Nr XII/62/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. więcej...

2015-09-15 15:23:28

Uchwała Nr XII/61/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego więcej...

2015-09-15 15:22:06

Uchwała Nr XII/60/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego więcej...

2015-09-15 15:17:58

Uchwała Nr XII/59/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-09-15 15:16:44

Uchwała Nr XII/58/2015 z dnia 10 września 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-08-03 12:20:02

Uchwała Nr XI/57/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku


w sprawie bezpłatnego przekazania nieruchomości więcej...

2015-08-03 12:19:26

Uchwała Nr XI/56/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku


w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. więcej...

2015-08-03 12:18:11

Uchwała Nr XI/55/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-08-03 12:17:16

Uchwała Nr XI/54/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-07-02 11:59:53

Uchwała Nr X/53/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Kęsowo na rok 2015" więcej...

2015-07-02 11:58:28

Uchwała Nr X/52/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników więcej...

2015-07-02 11:57:32

Uchwała Nr X/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-07-02 11:56:21

Uchwała Nr X/50/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-07-02 11:51:20

Uchwała Nr X/49/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok więcej...

2015-07-02 11:50:10

Uchwała Nr X/48/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok więcej...

2015-06-09 14:11:15

Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych więcej...

2015-06-09 14:10:02

Uchwała Nr IX/45/2015 z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych ośmiu lokali mieszkalnych w miejscowości Bralewnica, obręb Kęsowo na rzecz Gminy Kęsowo więcej...

2015-06-09 14:07:32

Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zadań z zakresu ochrony zdrowia więcej...

2015-06-09 14:05:35

Uchwała Nr IX/43/2015 z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego więcej...

2015-06-09 14:04:21

Uchwała Nr IX/42/2015 z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-06-09 14:03:16

Uchwała Nr IX/41/2015 z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-06-02 14:14:54

Uchwała Nr IX/47/2015 z dnia 28 maja 2015 roku


zmieniającą uchwałę nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012 roku zmieniającą uchwałę XIII/77/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. Nr 236) więcej...

2015-05-11 13:02:55

Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Kęsowo na lata 2015-2017 więcej...

2015-05-11 12:59:33

Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2014 więcej...

2015-05-11 12:57:50

Uchwała Nr VIII/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-05-11 12:36:47

Uchwała Nr VIII/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-04-02 09:14:13

Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 31 marca 2015 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo więcej...

2015-04-02 09:12:15

Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 roku


w sprawie: stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. więcej...

2015-04-02 09:09:41

Uchwała Nr VI/34/2015 z dnia 26 marca 2015 roku


w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. więcej...

2015-04-02 09:06:52

Uchwała Nr VI/33/2015 z dnia 26 marca 2015 roku


w sprawie: wskazania przedstawiciela Gminy Kęsowo do Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. więcej...

2015-04-02 09:04:05

Uchwała Nr VI/32/2015 z dnia 26 marca 2015 roku


w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. więcej...

2015-04-02 08:43:19

Uchwała Nr VI/31/2015 z dnia 26 marca 2015 roku


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-04-01 15:11:04

Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 26 marca 2015 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2015 więcej...

2015-03-04 09:18:51

Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2015-03-04 09:17:38

Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


zmniejszająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2015-03-04 09:16:31

Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2015-03-04 09:15:08

Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia "Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" więcej...

2015-03-04 09:13:29

Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kęsowo więcej...

2015-03-04 09:10:35

Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-03-04 09:08:52

Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gminy w Kęsowie na 2015 rok. więcej...

2015-02-26 15:13:14

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień z podatku od nieruchomości więcej...

2015-02-26 15:11:54

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2015-02-26 15:09:31

Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych więcej...

2015-02-04 15:06:28

Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-02-04 08:41:27

Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku


w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gminy w Kęsowie na 2015 rok. więcej...

2015-02-04 08:40:16

Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku


w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2015-02-04 08:28:10

Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego więcej...

2015-02-04 08:25:12

Uchwała Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2015. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI