kesowo kesowo bip
 
 

2016-07-11 10:49:54

Uchwała Nr XXI/124/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych więcej...

2016-07-11 10:46:31

Uchwała Nr XXI/123/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie nieodpłatnego, ograniczonego prawa użytkowania niezabudowanej nieruchomości mienia publicznego więcej...

2016-07-11 10:44:33

Uchwała Nr XXI/122/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie nieodpłatnego, ograniczonego użytkowania zabudowanej nieruchomości mienia gminnego więcej...

2016-07-11 10:41:20

Uchwała Nr XXI/121/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie przystąpienia przez Gminę Kęsowo do realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" więcej...

2016-07-11 10:38:49

Uchwała Nr XXI/120/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego więcej...

2016-07-11 10:35:50

Uchwała Nr XXI/119/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2016-2024 więcej...

2016-07-11 10:33:08

Uchwała Nr XXI/118/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

2016-06-01 09:09:51

Uchwała Nr XX/117/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo. więcej...

2016-06-01 09:09:20

Uchwała Nr XX/116/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo. więcej...

2016-06-01 09:08:28

Uchwała Nr XX/115/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie. więcej...

2016-06-01 09:07:25

Uchwała Nr XX/114/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2016-2024 więcej...

2016-06-01 09:06:18

Uchwała Nr XX/113/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

2016-06-01 09:05:32

Uchwała Nr XX/112/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok więcej...

2016-06-01 09:03:56

Uchwała Nr XX/111/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok więcej...

2016-05-04 15:05:21

Uchwała Nr XIX/110/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo więcej...

2016-05-04 15:04:21

Uchwała Nr XIX/109/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego więcej...

2016-05-04 15:03:07

Uchwała Nr XIX/108/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

2016-04-05 11:54:19

Uchwała Nr XVIII/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku


w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku więcej...

2016-04-05 11:53:25

Uchwała Nr XVIII/106/2016 z dnia 31 marca 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2015 więcej...

2016-04-05 11:52:03

Uchwała Nr XVIII/105/2016 z dnia 31 marca 2016 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

2016-03-02 12:22:15

Uchwała Nr XVII/104/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2016-03-02 12:20:30

Uchwała Nr XVII/103/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kęsowo na lata 2016-2019 więcej...

2016-03-02 12:18:56

Uchwała Nr XVII/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Kęsowo na lata 2016-2019 więcej...

2016-03-02 12:17:56

Uchwała Nr XVII/101/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego więcej...

2016-03-02 12:16:54

Uchwała Nr XVII/100/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

2016-02-03 10:39:33

Uchwała Nr XVI/99/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kęsowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków więcej...

2016-02-03 10:37:31

Uchwała Nr XVI/98/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2016 rok więcej...

2016-02-03 10:35:51

Uchwała Nr XVI/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. więcej...

2016-02-03 10:34:50

Uchwała Nr XVI/96/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2016 więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI