kesowo kesowo bip
 
 

2017-02-10 13:30:27

Uchwała Nr XXII/92/2004 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. więcej...

2009-02-27 09:11:04

UCHWAŁA Nr XXXIII/149/2006


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2009-02-27 09:07:48

UCHWAŁA Nr XXXIII/150/2006


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo (uchyla Uchwałę Nr XXXII/145/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 2 lutego 2006r. więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/21//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/21//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne gminy Kęsowo. więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/20//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/20//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia gminnego i ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. (cześć 2). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/20//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/20//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia gminnego i ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. (cześć 1). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/19//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/19//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2007". (cześć 3). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/19//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/19//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2007". (cześć 2). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/19//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/19//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2007". (cześć 1). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/18//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/18//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego. (cześć 1). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/18//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/18//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego. (cześć 2). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/17//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/17//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok (cześć 3). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/17//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006


Uchwała nr IV/17//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok (cześć 2). więcej...

2007-02-02 09:00:00

Uchwała nr IV/17//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku


Uchwała nr IV/17//2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok (cześć 1). więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/16/2006


zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/15/2006


w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/14/2006


w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/13/2006


w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/12/2006


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2006 r. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/11/2006


w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/10/2006


w sprawie : obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/9/2006


w sprawie: obniżenia średniej ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/8/2006


w sprawie : obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/7/2006


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/6/2006


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2006-12-21 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/5/2006


w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. więcej...

2006-12-11 09:00:00

UCHWAŁA Nr II/4/2006


w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2006-12-11 09:00:00

UCHWAŁA Nr II/3/2006


w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2006-12-04 09:00:00

UCHWAŁA Nr I/2/2006


w sprawie: wyboru Zastęców przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2006-12-04 09:00:00

UCHWAŁA Nr I/1/2006


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2006-11-07 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIX/180/2006


zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kęsowo więcej...

2006-11-07 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIX/179/2006


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2006-11-07 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIX/178/2006


w sprawie: przyjęcia priorytetowych zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2007 r. więcej...

2006-11-07 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIX//177/2006


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r. więcej...

2006-09-19 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVII/176/2006


w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2006-09-19 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVII/175/2006


w sprawie bezpłatnego przejęcia nieruchomości – drogi rolniczego użytkowania więcej...

2006-09-19 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVII/174/2006


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Kęsowo więcej...

2006-09-19 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVII/173/2006


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. więcej...

2006-09-19 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVII/172/2006


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r. więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/171/2006


w sprawie: przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kęsowo gruntów dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo Rolniczo Handlowe w Wieszczycach Spółka z o.o. od Agencji Nieruchomości Rolnych więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/170/2006


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/169/2006


w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kęsowo więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/168/2006


w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 52.730 zł. więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/167/2006


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/166/2006


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r. więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/165/2006


w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2006-07-12 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/164/2006


w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kęsowo , Drożdzienica, Żalno i Przymuszewo więcej...

2006-05-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXV/163/2006


w sprawie nawiązania stałej współpracy między Gminą Wittenburg w Niemczech a Gminą Kęsowo więcej...

2006-05-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXV/162/2006


w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo za pierwsze półrocze. więcej...

2006-05-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXV/161/2006


w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli. więcej...

2006-05-29 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXV/160/2006


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r. więcej...

2006-05-29 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXV/159/2006


w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 73.878,88zł. więcej...

2006-05-29 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXV/158/2006


w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 180.235,94 zł. więcej...

2006-05-09 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIV/157/2006


w sprawie: powołania świetlic wiejskich w gminie Kęsowo więcej...

2006-05-09 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIV/156/2006


w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2005 więcej...

2006-05-09 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIV/155/2006


w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy. więcej...

2006-04-03 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIII/154/2006


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2006-04-03 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/2006


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania p.n. budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kęsowo. więcej...

2006-04-03 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIII/152/2006


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r. więcej...

2006-04-03 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXIII/151/2006


w sprawie: utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Kęsowie więcej...

2006-02-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXII/148/2006


w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kęsowo” więcej...

2006-02-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXII/147/2006


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 r więcej...

2006-02-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXII/146/2006


w sprawie zamiany i nabycia nieruchomości położonych w Żalnie więcej...

2006-02-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXII/145/2006


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2006-02-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXII/144/2006


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2006-01-05 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXI/143/2005


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kęsowo na 2006 rok więcej...

2006-01-05 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXI/142/2005


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok więcej...

2006-01-05 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXI/141/2005


w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2006-01-05 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXI/140/2005


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 r. więcej...

2006-01-05 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXXI/139/2005


w spawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/138/2005


w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/137/2005


w sprawie : obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/136/2005


w sprawie : obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/135/2005


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/134/2005


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/133/2005


Elżbieta Kobylańska więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/132/2005


w sprawie: zatwierdzenia aneksu do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2005-11-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXX/131/2005


zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kęsowie w Zespół Szkół w Kęsowie więcej...

2005-09-29 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIX/130/2005


w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/121/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kęsowo oraz planu rozwoju miejscowości Drożdzienica więcej...

2005-09-29 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIX/129/2005


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 r. więcej...

2005-09-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/128/2005


w sprawie: przystąpienia do konkursu p.n. „Moja Wieś" więcej...

2005-09-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/127/2005


w sprawie: realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kęsowo więcej...

2005-09-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/126/2005


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 r. więcej...

2005-09-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/125/2005


w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy więcej...

2005-09-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/124/2005


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/121/2005 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kęsowo oraz planu rozwoju planu rozwoju miejscowości Drożdzienica więcej...

2005-09-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/123/2005


w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. więcej...

2005-09-23 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/122/2005


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kęsowo na lata 2005 - 2008 więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/121/2005


w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kęsowo oraz planu rozwoju planu rozwoju miejscowości Drożdzienica więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/120/2005


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/119/2005


w sprawie utraty wynagrodzenia przez Wójta Gminy więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/118/2005


w sprawie przeznaczenia w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego gruntów dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo rolniczo-Handlowe Spółka z o.o. w Wieszczycach od Agencji Nieruchomości Rolnych więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/117/2005


w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/116/2005


w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/115/2005


w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kęsowo więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/114/2005


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków wraz z urządzeniami. więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/113/2005


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2005-06-16 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVII/112/2005


w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2004 więcej...

2005-04-22 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVI/111/2005


w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy więcej...

2005-04-22 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVI/110/2005


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2005-04-22 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXVI/109/2005


w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia "Rezerwat Biosfery - Bory Tucholskie" więcej...

2005-03-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXV/108/2005


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 r. więcej...

2005-03-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXV/107/2005


w sprawie: zaopiniowania projektu obszaru i granic Aglomeracji Tuchola więcej...

2005-03-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXV/106/2005


w sprawie: bezpłatnego przekazania nieruchomości pod drogami powiatowymi więcej...

2005-03-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXV/105/2005


w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego p.n,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich?, priorytetu 2 ?Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich?, działania 2.3.?Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego?. więcej...

2005-03-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXV/104/2005


w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2005-03-31 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXV/103/2005


w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIV/102/2005


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 r więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIV/101/2005


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2005


w sprawie: uchwalenia programu współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIV/99/2005


w sprawie: likwidacji Przedszkola Publicznego w Kęsowie i Piastoszynie oraz przekształcenia w oddziały przedszkolne w Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIV/98/2005


w sprawie likwidacji i przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIV/97/2005


w sprawie: przyjęcia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kęsowo? więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIII/96/2005


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXIII/95/2005


w sprawie: ujęcia w planach Starostwa Tucholskiego naprawy dróg więcej...

2005-03-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXII/94/2005


w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody więcej...

2005-01-06 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXII/93/2004


w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Kęsowie i Piastoszynie oraz przekształcenia w oddziały przedszkolne w Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie więcej...

2005-01-06 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXII/92/2004


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 więcej...

2005-01-06 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXII/91/2004


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004r więcej...

2004-11-24 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXI/90/2004


w sprawie: obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2004-11-24 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXI/89/2004


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych więcej...

2004-11-24 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXI/88/2004


w sprawie: obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów więcej...

2004-11-24 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXI/87/2004


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2004-11-24 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXI/86/2004


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego więcej...

2004-11-24 09:00:00

UCHWAŁA Nr XXI/85/2004


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004 r więcej...

2004-10-05 09:00:00

UCWAŁA Nr XX/84/2004


w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie środków specjalnych w niektórych jednostkach budżetowych Gminy Kęsowo więcej...

2004-10-05 09:00:00

UCHWAŁA NR XX/83/2004


w sprawie: zamiaru likwidacji i przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy więcej...

2004-10-05 09:00:00

UCHWAŁA NR XX/82/2004


w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu więcej...

2004-10-05 09:00:00

UCHWAŁA NR XX/81/2004


w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu gminy więcej...

2004-10-05 09:00:00

UCWAŁA Nr XX/80/2004


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004 r więcej...

2004-10-05 09:00:00

UCWAŁA Nr XX/79/2004


w sprawie: ustalania zasad oraz odpłatności za pomoc świadczoną w formie posiłków w ramach zadań własnych gminy więcej...

2004-10-05 09:00:00

U C H W A Ł A Nr XX/78/2004


w sprawie: zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Kęsowo na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 więcej...

2004-10-05 09:00:00

U C H W A Ł A Nr XX/77/2004


w sprawie: zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kęsowo na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 więcej...

2004-10-05 09:00:00

UCHWAŁA NR XIX/76/2004


w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIV/63/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 lutego 2004 r więcej...

2004-09-22 09:00:00

UCWAŁA NR XVIII/75/2004


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki płatniczej więcej...

2004-09-22 09:00:00

UCHWAŁA NR XVIII/74/2004


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004 r więcej...

2004-09-22 09:00:00

UCHWAŁA NR XVIII/73/2004


w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu ich rozliczania dla organizacji pożytku publicznego więcej...

2004-09-22 09:00:00

UCHWAŁA NR XVII/72/2004


w sprawie: zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za 2003 rok. więcej...

2004-07-16 09:00:00

UCHWAŁA NR XVII/71/2004


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004r więcej...

2004-06-23 09:00:00

UCHWAŁA NR XVI/70/2004


w sprawie: obniżenia wysokości wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego więcej...

2004-04-30 09:00:00

UCHWAŁA NR XVI/69/2004


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004r więcej...

2004-04-30 09:00:00

UCHWAŁA NR XVI/68/2004


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004r więcej...

2004-04-30 09:00:00

UCHWAŁA NR XVI/67/2004


w sprawie: programu współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi na 2004r. więcej...

2004-04-30 09:00:00

UCHWAŁA NR XVI/66/2004


w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy więcej...

2004-04-30 09:00:00

UCHWAŁA NR XV/65/2004


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok więcej...

2004-04-30 09:00:00

UCHWAŁA NR XV/64/2004


w sprawie: utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie więcej...

2004-04-28 09:00:00

UCHWAŁA NR XIV/63/2004


w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. więcej...

2004-01-29 09:00:00

UCHWAŁA Nr XIII/62/2004


w sprawie: zmiany w punkcie 4 uchwały Nr XII/60/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. więcej...

2004-01-29 09:00:00

UCHWAŁA Nr XIII/61/2004


w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. więcej...

2004-01-08 09:00:00

Uchwała Nr XII/60/2003


w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy. więcej...

2004-01-08 09:00:00

UCHWAŁA N r XII/59/2003


w sprawie : obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. więcej...

2004-01-08 09:00:00

UCHWAŁA N r XII/58/2003


w sprawie : obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów. więcej...

2004-01-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr XII/57/2003


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2004-01-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr XII/56/2003


w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. więcej...

2003-11-20 09:00:00

U C H W A Ł A NR XI / 55/ 2003


w sprawie: ustanowienia hipoteki na nieruchomości gminy więcej...

2003-11-20 09:00:00

UCHWAŁA Nr XI/54/2003


w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ? Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem oraz weksla ?in blanco". więcej...

2003-11-20 09:00:00

UCHWAŁA NR X/53/2003


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 r. więcej...

2003-11-20 09:00:00

U CH W A Ł A Nr IX/52/2003


w sprawie: powołania pełnomocnika gminy d/s osób niepełnosprawnych. więcej...

2003-10-08 09:00:00

Uchwała Nr IX/51/2003


w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu na ?Modernizację hali sportowej wraz z zapleczem w Kęsowie?. więcej...

2003-10-08 09:00:00

Uchwała Nr IX/50/2003


w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 r więcej...

2003-10-08 09:00:00

Uchwała Nr IX/49/2003


w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy więcej...

2003-10-08 09:00:00

Uchwała Nr IX/48/2003


w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2003-10-08 09:00:00

Uchwała Nr IX/47/2003


o wyborze ławników Sądu Rejonowego w Tucholi więcej...

2003-10-08 09:00:00

UCHWAŁA Nr VIII/46/2003


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 r więcej...

2003-10-03 09:00:00

Uchwała Nr VIII/45/2003


w sprawie: zaciągnięcia pomostowego kredytu więcej...

2003-10-03 09:00:00

U C H W A Ł A VIII/44/2003


w sprawie: wykazu dróg zaliczonych do kategorii gminnych więcej...

2003-10-03 09:00:00

UCHWAŁA Nr VIII/43/2003


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kęsowo więcej...

2003-10-03 09:00:00

UCHWAŁA Nr VIII/42/2003


w sprawie: powołania zespołu do spraw wyboru ławników więcej...

2003-10-03 09:00:00

U C H W A Ł A VII/41/2003


w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy więcej...

2003-10-03 09:00:00

UCHWAŁA VII/40/2003


w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Kęsowo więcej...

2003-10-03 09:00:00

UCHWAŁA VII/39/2003


w sprawie: wykazu dróg zaliczonych do kategorii gminnych więcej...

2003-10-03 09:00:00

Uchwała Nr VII/38/2003


w sprawie: zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za 2002 rok więcej...

2003-10-02 09:00:00

Uchwała Nr VII/37/2003


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 r. więcej...

2003-10-02 09:00:00

Uchwała Nr VI/36/2003


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr VI/35/2003


w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok więcej...

2003-10-02 09:00:00

U C H W A Ł A Nr VI/34/2003


w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr VI/33/2003


w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie więcej...

2003-10-02 09:00:00

U C H W A Ł A Nr VI/32/2003


w sprawie: uchwalenia statutów sołectw więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr VI/31/2003


w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo więcej...

2003-10-02 09:00:00

Uchwała Nr VI/30/2003


w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr V/29/2003


w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV/18/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kęsowo więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr V/28/2003


w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV/17/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr V/27/2003


w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV/16/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo więcej...

2003-10-02 09:00:00

Uchwala Nr V/26/2003


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok więcej...

2003-10-02 09:00:00

U CH W A Ł A Nr IV/25/2003


w sprawie: odrzucenia odwołania w sprawie ważności wyborów sołtysa wsi Kęsowo więcej...

2003-10-02 09:00:00

U CH W A Ł A Nr IV/24/2003


w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kęsowie na I półrocze 2003r więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr IV/23/2003


w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 więcej...

2003-10-02 09:00:00

U C H W A Ł A Nr IV/22/2003


w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr IV/21/2003


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo we wsiach Kęsowo i Krajenki więcej...

2003-10-02 09:00:00

Uchwała Nr IV 20/2003


w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych, ulg w spłacie należności pieniężnych więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr IV/19/2003


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kęsowo więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr IV/18/2003


w sprawie: gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kęsowo więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr IV/l7/2003


w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie więcej...

2003-10-02 09:00:00

UCHWAŁA Nr IV/16/2003


w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr II/6/2002


w sprawie: ustalenia wysokości diet i ryczałtów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr III /15 / 2002


w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/14/2002


w sprawie: wyboru przewdniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr III /13/2002


w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/5/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr III/12/2002


w sprawie: uchylenia ust. 1 pkt 1 uchwały Nr II/3/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2003-09-25 09:00:00

U C H W A Ł A III/11/2002


w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy więcej...

2003-09-25 09:00:00

U c h w a ł a Nr III / 10 / 2002


w sprawie: ustalenia wzoru formularzy niezbędnych do ustalenia wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości więcej...

2003-09-25 09:00:00

U c h w a ł a Nr III / 9 / 2002


w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego więcej...

2003-09-25 09:00:00

U c h w a ł a Nr III / 8 / 2002


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2003-09-25 09:00:00

U c h w a ł a N r III / 7 / 2002


w sprawie : obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów. więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr II / 5 / 2002


w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr II / 4 / 2002


w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr II / 3 / 2002


w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr I / 2 / 2002


w sprawie: wyboru Z-ców Przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2003-09-25 09:00:00

UCHWAŁA Nr I / 1 / 2002


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2003-07-11 09:00:00

UCHWAŁA Nr VI/31/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 kwietnia 2003 roku


w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo więcej...

2003-07-11 09:00:00

Uchwała Nr XXXII/157/2001Rady Gminy w Kęsowie z dnia 5 grudnia 2001 r.


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych. więcej...

2003-07-11 09:00:00

Uchwała Nr III / 8 / 2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2002 r.


w sprawie: obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2003-07-11 09:00:00

Uchwała Nr III / 7 / 2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2002 r.


w sprawie : obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów więcej...

2003-07-11 09:00:00

Uchwała Nr III / 9 / 2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2002 r


w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI