kesowo kesowo bip
 
 

2017-02-10 13:48:13

Uchwała Nr XXV/139/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na 2009 rok. więcej...

2009-03-13 14:41:35

Uchwała budżetowa na 2008 r.


W sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2008. więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXV/138/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXV/137/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2009" więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXV/136/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek obejmujących zwrot kosztów uczestnictwa sołtysów w sesjach Rady Gminy więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXV/135/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie: powołania Sekretarza Gminy więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXV/134/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXV/133/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


Uchwała Nr XXV/133/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXV/132/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXIV/131/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie: oniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXIV/130/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kyórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXIV/129/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXIII/127/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie zmian ww budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 27 listopada 2008 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała Nr XXIII/126/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 19 listopada 2008 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2009-02-16 09:00:00

Uchwała intencyjna Nr XXIII/125/2008 Rady Gminy w Kęswoie z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2009 rok, w ramach wkładu własnego na realizacje pn. "Modernizacja dróg gminnych 010423C oraz 010426C Kęsowo-Adamkowo_pamiętowo więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2008 roku


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXII/124/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2008 roku


Zmieniająca uchwalę w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2008 roku


W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXII/122/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2008 roku


w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla „in blanco" realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kęsowo " więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXII/121/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2008 roku


W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kęsowo na lata 2008-2015. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 września2008 roku


W sprawie sprostowania błędu pisarskiego. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 września2008 roku


W sprawie: zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXI/117/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 września2008 roku


W sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kęsowo. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 września2008 roku


W sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo. więcej...

2008-11-23 09:00:00

Uchwała Nr XXI/115/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 września2008 roku


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-09-05 09:00:00

Uchwała Nr XX /114 /2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 lipca 2008 r.


W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Kęsowie za rok 2007. więcej...

2008-09-05 09:00:00

Uchwała Nr XX /113 /2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 lipca 2008 r.


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/114/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2007. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/113/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/112/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęsowo. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/111/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie należności przysługujących radnym Rady Gminy w Kęsowie z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/110/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2007. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kęsowo więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/106/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 roku


W sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kęsowo , Jeleńcz, Tuchółka, Obrowo, Przymuszewo, Pamiętowo więcej...

2008-05-02 09:00:00

Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 kwietnia 2008 r.


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-05-02 09:00:00

Uchwała Nr XVIII/103/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 kwietnia 2008 r.


W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. więcej...

2008-05-02 09:00:00

Uchwała Nr XVII/102/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 2 kwietnia 2008 r.


W sprawie ustanowienia wzorów herbu, flagi i pieczęci Gminy Kęsowo. więcej...

2008-05-02 09:00:00

Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 2 kwietnia 2008 r.


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 100 / 2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie: powołania zespołu do aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kęsowo". więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 99 / 2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenie zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla obliczenia wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie. więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 98 / 2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 97 / 2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 96 / 2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie przystąpienia Gminy Kęsowo do związku stowarzyszeń LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA „BORY TUCHOLSKIE" więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 95 / 2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie nabycia nieruchomości położonej w Piastoszynie. więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 94 / 2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kęsowo. więcej...

2008-03-12 09:00:00

Uchwała Nr XVI / 93/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2008. więcej...

2008-02-15 09:00:00

Uchwala Nr XV/92/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2008 r.


W sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo. więcej...

2008-02-15 09:00:00

Uchwala Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2008 r.


W sprawie bezpłatnego przekazania nieruchomości pod drogami powiatowymi więcej...

2008-02-15 09:00:00

Uchwała Nr XV/90/2008 Uchwała Nr XV/90/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.


W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Kęsowie na 2008 r. więcej...

2008-02-15 09:00:00

Uchwała Nr XV/89/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2008 r.


W sprawie ustalenia wysokości stawek obejmujących zwrot kosztów uczestnictwa sołtysów w sesjach Rady Gminy. więcej...

2008-02-15 09:00:00

Uchwała NrXV/88/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2008 r.


W sprawie: ustalenia wysokości ryczałtów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. więcej...

2008-02-15 09:00:00

Uchwała NrXV/87/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2008 roku.


W sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kęsowo. więcej...

2008-02-15 09:00:00

Uchwała Nr XV/86/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2008 r.


W sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2008. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI