kesowo kesowo bip
 
 

2010-01-07 10:37:41

Uchwała Nr. XXXIV/202/2009 dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2010 więcej...

2010-01-07 10:35:23

Uchwała Nr. XXXIV/201/2009 dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2010-01-07 10:34:02

Uchwała Nr. XXXIV/200/2009 dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2010" więcej...

2010-01-07 10:31:24

Uchwała Nr. XXXIV/199/2009 dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: podjęcia działań w celu zniesienia zakazu realizacji na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przedsięwzięć mogących znacząco odziaływać na środowisko w zakresie instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii więcej...

2010-01-07 10:27:47

Uchwała Nr. XXXIV/198/2009 dnia 29 grudnia 2009 roku


zmieniająca Uchwałę Nr. VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 roku więcej...

2010-01-07 10:25:09

Uchwała Nr. XXXIV/197/2009 dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęsowo więcej...

2010-01-07 10:22:24

Uchwała Nr. XXXIII/196/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: zmiany nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Kęsowo więcej...

2010-01-07 10:20:51

Uchwała Nr. XXXIII/195/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaricie więcej...

2010-01-07 10:13:41

Uchwała Nr. XXXIII/194/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2010-01-07 10:10:42

Uchwała Nr. XXXIII/193/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: określenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych więcej...

2010-01-07 10:09:00

Uchwała Nr. XXXIII/192/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2010-01-06 15:27:15

Uchwała Nr. XXXIII/191/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: obiżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2010-01-06 15:23:02

Uchwała Nr. XXXIII/190/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów więcej...

2010-01-06 15:21:53

Uchwała Nr. XXXIII/189/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli więcej...

2010-01-06 15:10:32

Uchwała Nr. XXXIII/188/2009 dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-09-28 15:16:08

Uchwała Nr. XXXI/187/2009 dnia 24 września 2009 roku


w sprawie: współfinansowania realizowanego przez Powiat Tucholski zadania pod nazwą "Przebudowa drogi 1010C w miejscowościŻalno w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienia atrakcyjności turystycznej (I etap) - km od 0+000 do 0+890" w ramach Programu Wieloletniego pn. "narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" więcej...

2009-09-28 15:12:12

Uchwała Nr. XXXI/186/2009 dnia 24 września 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-09-28 15:09:29

Uchwała Nr. XXXI/185/2009 dnia 24 września 2009 roku


w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2010 rok w ramach wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi nr. 010430C uilicy Kościelnej w miejscowości Żalno" więcej...

2009-09-28 15:07:13

Uchwała Nr. XXXI/184/2009 dnia 24 września 2009 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Urząd Gminy Kęsowo więcej...

2009-09-28 12:49:52

Uchwała Nr. XXXI/183/2009 dnia 24 września 2009 roku


w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody więcej...

2009-09-28 12:48:32

Uchwała Nr. XXXI/182/2009 dnia 24 września 2009 roku


w sprawie: zmiany nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2009-09-28 12:47:20

Uchwała Nr. XXXI/181/2009 dnia 09 września 2009 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie zaciągnięcia kredyti inwestycyjnego proekologicznego udzielanego jesnostom samorządu terytorialnego we współpracy z WFOŚiGW więcej...

2009-09-28 12:45:28

Uchwała Nr. XXXI/180/2009 dnia 09 września 2009 roku


w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy Kęsowo więcej...

2009-09-28 12:43:08

Uchwała Nr. XXXI/179/2009 dnia 09 września 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-08-28 11:20:53

Uchwała Nr. XXX/178/2009 dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-08-28 11:16:25

Uchwała Nr. XXX/177/2009 dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2009-08-28 11:14:54

Uchwała Nr. XXX/176/2009 dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2009-08-28 11:07:00

Uchwała Nr. XXX/175/2009 dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego proekologicznego udzielanego jednostkom samorządu terytorialnego we współpracy z WFOŚiGW więcej...

2009-08-28 11:04:44

Uchwała Nr. XXX/174/2009 dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie: zmieniająca Uchwałę VII/44/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie wykazu dróg zaliczonych do kategorii gminnych więcej...

2009-08-28 11:02:59

Uchwała Nr. XXX/173/2009 dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie: dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2009-08-28 11:01:29

Uchwała Nr. XXX/172/2009 dnia 29 lipca 2009 roku


w sprawie: uchylenia wchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie gminy Kesowo i w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2009-07-02 14:19:13

Uchwała Nr. XXIX/171/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Urząd Gminy Kęsowo więcej...

2009-07-02 14:17:20

Uchwała Nr. XXIX/170/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Kęsowie więcej...

2009-07-02 14:15:42

Uchwała Nr. XXIX/169/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległeej, stanowiących mienie komunalne gminy Kęsowo więcej...

2009-07-02 14:13:40

Uchwała Nr. XXIX/168/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Kęsowo na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieokreślony więcej...

2009-07-02 14:11:38

Uchwała Nr. XXIX/167/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 210 roku więcej...

2009-07-02 14:10:04

Uchwała Nr. XXIX/166/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: przystąpienia gminy Kęsowo do partnerstwa na rzecz realizacji projektu "Borowiacy w teatrze życia" więcej...

2009-07-02 14:07:24

Uchwała Nr. XXIX/165/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: przyjęcia strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gmninie Kęsowo na lata 2009-2014 więcej...

2009-07-02 14:05:59

Uchwała Nr. XXIX/164/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielego Publicznego Zakładu Oieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2008 więcej...

2009-07-02 14:04:03

Uchwała Nr. XXIX/163/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2009-07-02 14:02:43

Uchwała Nr. XXIX/162/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodię i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenia gminy Kęsowo więcej...

2009-07-02 13:50:49

Uchwała Nr. XXIX/161/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gmniny na 2009 r. więcej...

2009-07-02 13:49:53

Uchwała Nr. XXIX/160/2009 dnia 25 czerwca 2009 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo więcej...

2009-05-07 09:44:46

Uchwała Nr. XXVIII/159/2009 dnia 30 kwietnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-05-07 09:43:26

Uchwała Nr. XXVIII/158/2009 dnia 30 kwietnia 2009 roku


w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy więcej...

2009-05-07 09:42:24

Uchwała Nr. XXVIII/157/2009 dnia 30 kwietnia 2009 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo więcej...

2009-05-07 09:40:01

Uchwała Nr. XXVIII/156/2009 dnia 30 kwietnia 2009 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo więcej...

2009-05-07 09:38:04

Uchwała Nr. XXVIII/155/2009 dnia 30 kwietnia 2009 roku


w sprawie ustalenia zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kęsowo więcej...

2009-03-25 10:18:38

Uchwała Nr. XXVII/154/2009 dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Kęsowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2014 więcej...

2009-03-25 10:14:08

Uchwała Nr. XXVII/153/2009 dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kęsowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2014 więcej...

2009-03-25 10:10:39

Uchwała Nr. XXVII/152/2009 dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-03-25 09:52:40

Uchwała Nr. XXVII/151/2009 dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2009-03-25 09:49:02

Uchwała Nr. XXVII/150/2009 dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, stanowiące mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2009-03-25 09:44:50

Uchwała Nr. XXVII/149/2009 dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie: ustalenia wyskości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terrenu Gminy Kęsowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę więcej...

2009-03-25 09:32:21

Uchwała Nr. XXVII/148/2009 dnia 19 marca 2009 roku


w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli więcej...

2009-03-19 11:25:43

Uchwała Nr. XXVI/147/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


zmieniająca uchwałe w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo więcej...

2009-03-19 11:14:06

Uchwała Nr. XXVI/146/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kęsowo, Jeleńcz, Tuchółka, Obrowo, Przymuszewo, Pamiętowo więcej...

2009-03-19 11:11:31

Uchwała Nr. XXVI/145/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2009 rok więcej...

2009-03-19 11:10:07

Uchwała Nr. XXVI/144/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2009 więcej...

2009-03-19 11:07:09

Uchwała Nr. XXVI/143/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2009 więcej...

2009-03-19 11:06:01

Uchwała Nr. XXVI/142/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu więcej...

2009-03-19 11:04:44

Uchwała Nr. XXVI/141/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


w sprawie; wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora. więcej...

2009-03-19 11:00:25

Uchwała Nr. XXVI/140/2009 dnia 19 lutego 2009 roku


w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęsowo więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI